Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

 1. Alle onderlinge afspraken moeten zonder uitzondering wederzijds schriftelijk worden bevestigd per brief, per e-mail of via een third party messaging app zoals AIRBNB. Enkel dan zijn de afspraken wederzijds bindend.
 2. Het invullen van het reservatieformulier op www.vakantiebredene.be is bindend van zodra er op ‘Nu boeken’ geklikt wordt.
 3. VakantieBredene.be vraagt altijd een voorafbetaling van de totale som en dit ten laatste 5 dagen voor aanvang van de huurperiode. Indien het totale bedrag dan niet ontvangen is behouden wij ons het recht toe het gehuurde goed opnieuw te verhuren en de reservatie te annuleren. Bij dergelijke anulatie is de huurder de totale huursom nog steeds verschuldigd!
 4. Om een reservatie compleet te maken dient er ook een waarborg van €125,00 betaald te worden. GEEN WAARBORG = GEEN HUUR! Deze waarborg wordt binnen de 5 dagen na afloop huurperiode terug gestort na aftrek van eventuele schadeclaims.
 5. Bij niet betaling behouden wij ons het recht van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten aan te rekenen ten bedrage van 10% op jaarbasis tot aan de volledige betaling. Bovendien is vanaf de 1ste ingebrekestelling per gewone briefwisseling, e-mail of third party messaging app wegens achterstallige betaling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 50,00.
 6. Behoudens anders overeengekomen kan het gehuurde goed betreden worden vanaf 15h00 op de aanvangsdatum en terug worden vrijgemaakt tegen uiterlijk 11h00 op de einddatum.
 7. Indien er een boeking is voor meerdere dagen en de huurder niet komt opdagen op de eerste dag behouden wij ons het recht toe om het gehuurde goed opnieuw te verhuren voor de komende dagen en dit zonder enige restitutie.
 8. In de mate van het mogelijke is de huurder ertoe verplicht om eventuele klachten te menden tijdens het verblijf (= voor vertrek) teneinde vakantiebredene.be de kans te bieden de klacht direct te verhelpen. Klachten betreffende geleverde diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk worden medegedeeld aan vakantiebredene.be binnen de 5 dagen na vertrek van de huurder.
 9. De verhuurder heeft het recht om tot 5 dagen na vertrek van de huurder eventuele gebreken of schadeclaims door te geven aan de huurder teneinde samen tot een oplossing te komen.
 10. In geval van overmacht, niet te voorziene voorvallen onafhankelijk van haar wil, en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt vakantiebredene.be zich het recht voor om de huurder, zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen in een andere logies in de omgeving.
 11. Alle accidentele en niet accidentele schade door de huurder aangebracht aan het gehuurde goed zal volledig vergoed worden door de huurder. Zowel de voorzienbare als de niet voorzienbare schade kan door vakantiebredene.be in aanmerking worden genomen. Bij elke schadeclaim wordt ook een forfaitair bedrag van € 50,00 aangerekend voor de administratiekosten en het ongemak.
 12. Vakantiebredene.be of haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor accidentele of niet accidentele (lichamelijke) schade aan de huurder of derden toegebracht, zelfs wanneer laatstgenoemden zich slechts impleciet tot huidige voorwaarden zouden hebben verbonden. Ingeval de in vorig lid omschreven aansprakelijkheid en dito risico door vakantiebredene.be rechtsgeldig werd verzekerd en dus het schadegeval gedekt wordt door de verzekeringsmaatschappij, dan zal de huurder of de derde nooit aanspraak maken op een schadevergoeding die hoger is dan het verzekerd bedrag dat wordt uitgekeerd.
 13. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde goed dat aan hem/haar is toevertrouwd gedurende de volledige verhuurperiode, overeengekomen in de huurovereenkomst.
 14. Als de schade wordt vastgesteld aan het einde van de huurperiode, dan verbindt de huurder zich er toe om onmiddellijk een (extra) waarborg achter te laten bij de verhuurder. Dit bedrag is gelijkgesteld aan de geschatte kostprijs voor het herstellen/vervangen van de schade (mits aftrek van een eerder betaalde waarborgsom) met een maximum van € 500,00. Dit bedrag kan later oplopen na een herstelling of vervanging en de huurder is gebonden tot betaling van deze volledige kost. Indien het totale bedrag lager schijnt te zijn dan de reeds betaalde waarborgsommen verbindt de verhuurder er zich toe om het verschil binnen de 30 dagen terug te betalen aan huurder.
 15. Elk geschil wordt beheerst door het Belgisch Recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oostende behoren.
Dutch NL English EN French FR German DE

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.